Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Nálezová data druhů
Nálezová data druhů

Data o výskytu (pozorováních, nálezech) druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů jsou shromažďována v Nálezové databázi ochrany přírody. Data jsou georeferencována. Původcem dat je jednak AOPK ČR (jsou výsledkem jejích současných i historických průzkumných aktivit), jednak široká množina dalších subjektů (včetně akademické sféry a široké veřejnosti). Databáze zahrnuje jak původní primární data, tak i sekundárně kompilované údaje (publikace, sbírky, výzkumné zprávy). Kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR

Klíčová slova
nálezy druhů kriticky ohrožený druh silně ohrožený druh evropsky významný druh
Datum poslední aktualizace
01.09.2007
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Licenční ujednání pro přístup do Nálezové databáze ochrany přírody:
Veřejné údaje o výskytu druhů z Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP) jsou, za účelem jejich využití pro ochranu přírody, k dispozici pod veřejnou licencí Creative Commons Uveďte původ - Zachovejte licenci. Uživatel se s v souladu s licencí zavazuje korektně citovat Nálezovou databázi ochrany přírody dle Citačních pravidel ND OP. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že pokud jakékoliv ujednání stávající licenční smlouvy uzavřené mezi Vámi a AOPK ČR je nebo bude v rozporu s výše uvedenými podmínkami Creative Commons, platí podmínky Creative Commons.

Data i práva přístupu k nim jsou členěna do dvou úrovní, jak je blíže popisuje Koncepce zpřístupnění nálezových dat OP. Úroveň plného přístupu (všechna data v databázi s výjimkou skrytých) je dostupná úřadům veřejné správy, správcům státního majetku, autorizovaným osobám a specialistům-biologům na základě smlouvy.

Veřejný přístup (neobsahuje data o druzích citlivých) je dostupný každému registrovanému uživateli. Veřejně přístupná jsou i data ostatních subjektů, pokud jsou poskytována pod licencí Creative Commons Uveďte původ - Zachovejte licenci nebo obdobnou. Neveřejné údaje o citlivých druzích zpřístupňované na základě žádosti nejsou pod licencí Creative Commons.
Správce dat

Zdeněk Kučera

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 326

zdenek.kucera@nature.cz

Metadata