Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Ekologické údaje o předmětech ochrany
Ekologické údaje o předmětech ochrany

Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (čl. 4.1) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (čl. 4.3) ukládá členským státům EU předkládat Evropské komisi informace o soustavě Natura 2000 na svém území prostřednictvím formátu SDF (definován rozhodnutím Komise 2011/484/EU). Standardní datový formulář (SDF) obsahuje mimo jiné základní údaje o lokalitě (lokalizace, vyhlašovací předpisy), předmětech ochrany (populace, rozloha a kvalita stanoviště), ochraně a vlivech působících na lokalitu. SDF za Českou republiku zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ekologické informace, které jsou obsahem této datové sady, jsou informace o populaci druhů a rozloze a kvalitě přírodních stanovišť, předmětů ochrany. Od roku 2020 probíhá aktualizace těchto údajů - u stanovišť ve vazbě na aktualizaci mapování biotopů a u druhů na podkladu údajů z Nálezové databáze ochrany přírody za 6leté období (aktuálně 2013-2018). © AOPK ČR

Klíčová slova
Natura 2000 předmět ochrany
Datum poslední aktualizace
11.12.2020
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ - Zachovejte licenci.

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Karel Chobot

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 105

karel.chobot@nature.cz

Metadata
Odkazy